• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • http://www.axiedge.io/cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • /chn
Form not found

全球交易竞赛

2024年4月1日 - 6月30日

总奖金池:250,000美元

由AxiTrader Ltd.推广。差价合约(CFD)具有高投资损失风险。 不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。条款和条件适用。

20美元现金返还和100%交易信用

2024年4月1日 - 6月30日

20美元现金返还和100%信用

促销代码SEA20

此促销仅适用于新客户

由AxiTrader Ltd.推广。差价合约(CFD)具有高投资损失风险。 不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。条款和条件适用。

30美元现金返还和100%交易信用

2024年4月1日 - 6月30日

30美元现金返还和100%信用

促销代码: SEA30

此促销仅适用于新客户

由AxiTrader Ltd.推广。差价合约(CFD)具有高投资损失风险。 不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民 。条款和条件适用。